Last days of Socrates: Euryphro, Apology, Crito, Phaedo

Home | Last days of Socrates: Euryphro, Apology, Crito, Phaedo